بررسی اختلالات یادگیری کودکان و راه های درمان ان ها

فهرست مطالب این مقاله مقدمه: 3 تعاریف: 4 الف) تعریف اختلال روانی: 4 ب) تعریف اختلال یادگیری: 5 انواع اختلالات روانی: 6 انواع اختلالات یادگیری: 7 1-اختلال خواندن (Dyslexia): 7 2-اختلال در ریاضیات (Dyscalculia): 9 3-اختلال در بیان کتبی یا نوشتن (Dysgraphia): 11 علل مؤثر در اختلالات یادگیری کودکان: 13 درمان اختلالات یادگیری: 14 نتیجه­گیری: 15 فهرست منابع: 16

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب این مقاله

مقدمه: 3

تعاریف: 4

الف) تعریف اختلال روانی: 4

ب) تعریف اختلال یادگیری: 5

انواع اختلالات روانی: 6

انواع اختلالات یادگیری: 7

1-اختلال خواندن (Dyslexia): 7

2-اختلال در ریاضیات (Dyscalculia): 9

3-اختلال در بیان کتبی یا نوشتن (Dysgraphia): 11

علل مؤثر در اختلالات یادگیری کودکان: 13

درمان اختلالات یادگیری: 14

نتیجه­گیری: 15

فهرست منابع: 16

لینک کمکی