پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی

دانلود پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی، در قالب ppt و در 271 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل چهارم: نظریه های جامعه شناختی نومارکسیستی مقدمه جبرگرایی اقتصادی دیدگاه های جبرگرایی اقتصادی انتقاد بر جبرگرایان اقتصادی مارکسیم هگلی افکار و عقاید مارکسیم هگلی مارکسیم هگلی؛ جورج لوکاچ پایه مفهوم چیز وارگی...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پاورپوینت قسمت دوم کتاب نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی،

در قالب ppt و در 271 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل چهارم: نظریه های جامعه شناختی نومارکسیستی

مقدمه

جبرگرایی اقتصادی

دیدگاه های جبرگرایی اقتصادی

انتقاد بر جبرگرایان اقتصادی

مارکسیم هگلی

افکار و عقاید مارکسیم هگلی

مارکسیم هگلی؛ جورج لوکاچ

پایه مفهوم چیز وارگی لوکاچ

مقایسه طبقات گوناگون جامعه سرمایه دار به نظر لو کاچ

مارکسیم هگلی؛ آنتونیو گرامشی

نظریه انتقادی:

انتقادهای اصلی:

1-انتقادهایی به نظریه مارکسیستی

2-انتقاد به اثبات گرایی

3-انتقاد به جامعه شناسی

4-انتقاد از جامعه نوین

جهان سرشار از عدم عقلانیت

خدمات عمده نظریه انتقادی:

1-ذهن گرایی

2-دیالکتیک

مکتب انتقادی، هابر ماس (نظام های معرفتی)

انتقادهای وارده به نظریه انتقادی

یورگن هابر ماس

تفاوت هابر ماس و مارکس

مارکسیسم ساختاری

ویژگی های مارکسیسم ساختاری:

بازگو کردن خود به عنوان وفادارترین افراد به آثار مارکس

انتقاد از مارکسیست های دیگر به تاکید بر داده ها ی تجربی در تحلیل هایشان

رد تاریخ گرایی و وظیفه مارکسیسم بررسی ساختار جامه معاصر است

انتقاد مارکسیسم ساختاری از جبر گرایی اقتصادی تقلیل گرایانه و اهمیت قایل شدن هم برای برای اقتصاد، ساختارهای سیاسی و ایدئولوژی و خود مختاری نسبی قایل شدن برای آن ها

تاکید بر تناقض های میان ساختارها

تاکید بر اهمیت تحقیق نظری تا عملی

تاکید بر جامعه معاصر، ساختارهای ایستا و نه فراگردهای تاریخی

لویی آلتوسر

نیکوس پولانزاس

خدمات پولانزاس

چگونگی پیوند سه عنصر در جامعه سرمایه داری

پیوند دولت با ایدئولوژی

انتقادات مارکسیسم ساختاری:

غیرتاریخی بودن

حمایت کورکورانه از علم گرایی

جهت گیری نخبه گرایانه

چشم پوشی از کنشگران و آگاهی آن ها

عدم توجه کافی به تحقیقات تجربی

جبرگرایی

جامه شناسی اقتصادی نومارکسیستی

جامه شناسی اقتصادی نومارکسیستی؛ سرمایه داری انحصاری

سرمایه داری انحصاری پل باران و سوییزی

نقاط ضف فکری باران و سوییزی

جامه شناسی اقتصادی نومارکسیستی؛ کار و سرمایه داری انحصاری

کار و سرمایه انحصاری: هری بریورمن

نمونه های اخیرتر جامعه شناسی اقتصادی مارکسیستی ریچارد ادواردز

مایکل بوراوی

دن کلاوسن

مارکسیسم تاریخگرا:

نظام نوین جهانی والرشتاین

عوامل پیدایش اقتصاد جهانی سرمایه داری ازنظروالرشتاین:

1-گسترش جغرافیایی

2-تقسیم کارجهانی

3-توسعه دولت های هسته ای

دلیل تحکیم اقتصاد جهانی بین سالهای 1600 و 1750 از نظر والرشتاین

انتقادات وارده بر والرشتاین

دولت ها و انقلاب اجتمای تدا اسکاکپول:

اصول عام مبنای کار اسکاکپول:

1-چشم انداز ساختاری و غیر ارادی، پرهیز از برداشت ارادی از چگونگی وقوع انقلاب

2-بررسی زمینه های بین اللمللی و تاریخ جهانی، عوامل تعیین کننده در شورش های انقلابی عوامل ساختاری و موقعیتی (همبستگی، آزادی و نظارت و سرپرستی و سست شدن اعمال زور علیه روستاییان هستند.

3-هدف او تاکید بر دولت دست کم به عنوان واحد مستقل، حمله به کسانی که بر عامل ایدئولوژیک تاکید دارند. نتایج فعالیت های آنان را مقتضیات ساختاری تعیین میکنند.

تحولات اخیر: نظریه بازی مارکیستی

فصل پنجم: نظریه کنش متقابل نمادین:

ریشه های عمده تاریخی:

عملگرایی

رفتارگرایی بنیادی

تفاوت رفتارگرایان و مید

تفاوت بنیادی مید و واتسون

نظریه زیمل

تقلیل گرایی

تقلیل گرایی در برابر برداشت جامعه شناختی

جورج هربرت مید

ذهن، خود، جامه

ذهن از نظر مید

خود از نظر مید

مراحل اجتماعی شدن از نظر مید:

1-مرحله نمایشی، کودک نقشهایی که برایش مهم است را یاد می گیرد و از خودش ادراک متنوعی را می پروراند

2-مرحله بازی و پذیرش نقش دیگری تعمیم یافته

دو عنصر بنیادی خود:

من و در من

جامعه

نظریه معاصر کنش متقابل نمادین

اصول کنش متقابل نمادین:

1-انسان ها استعداد تفکر دارند.

2-استعداد تفکر با کنش متقابل شکل می گیرد

3-در کنش متقابل انسان ها معانی و نمادهایی را یاد می گیرند

4-معانی و نمادها انسان ها را قادر می سازند که کنش و کنش متقابل و متمایز انسانی را انجام دهند

5-انسان ها می توانند معانی و نمادهایی را که در کنش ها و کنش های متقابلشان به کار می برند، بر پایه تفسیری که از موقعیت می کنند، تعدیل یا تغییر دهند.

6-انسان ها تا اندازه ای برای آن می توانند معانی و نمادها را تعدیل یا تغییر دهند که توانایی کنش متقابل با خودشان را دارند.

7-الگوهای در هم تنیده کنش و کنش متقابل، گروه ها و جامعه را می سازند

استعداد تفکر

تفکر و کنش متقابل

یادگیری معانی و نمادها

کارکرد نمادها:

1-سر و سامان دادن جهان

2-توانایی برای درک محیط

3-بهبودی توانایی اندیشه

4-بالا برن توانایی حل مسایل

5-تخیل درباره زندگی در گذشته، حال و آینده.

6-تخیل کردن درباره یک واقیت مابعدالطبیعی مثل بهشت

کنش و کنش متقابل

گزینش کردن

مفهوم تعریف موقعیت از نظر تامس

خود

موریس روزنبرگ

تمایز قایل شدن روزنبرگ میان خود موجود، خود دلخواه و خود وانمودی

اروین گافمن

کار اروین گافمن:

نظریه نمایشی

مدیریت تاثیر گذاری

جلوی صحنه

نمای شخصی

تقسیم نمای نمایشی به قیافه و منش

تحلیل چهارچوب

نظر بلومر درباره ساختارهای پهن دامنه:

گروه ها و جامعه

اصول روش شناختی بلومر:

استفاده از مفاهیم حساس به جای مفاهیم سنتی

اصرار بر کاربرد روش درون نگری همدلانه برای بررسی زندگی اجتماعی

اختلاف نظر بلومر با کان در باره روش ها:

گرایش به درون نگری همدلانه

قبول کردن مفاهیم حساس

پیش بینی ناپذیری عناصر فراوان در کنش بشری.

اندیشیدن بر اساس فراگردهای جاری

مانفورد کان:

تاکید بر وحدت روش علمی

ترجیح دادن روش های علمی سنتی

اندیشیدن به گونه ای ایستا تر از بلومر که برای یک تحقیق علمی مناسب است

انتقادها

به سوی یک نظریه کاراتر، شلدون استرایکر

هشت جهت گیری استرایکر:

1-کنش بشری متکی به یک نوع جهان نام گذاری شده است که در آن نام ها و طبقات برای کنشگران معنا دارد.

2-مهم ترین چیزهایی که انسان ها یاد می گیرند، نمادهایی اند که برای تشخیص سمت های اجتماعی به کار برده میشوند

3-پذیرش اهمیت ساختارهای اجتماعی و چارچوبی که انسان ها در آن به کنش می پردازند.

4-انسانها در این چهارچوب هم خودشان را نام گذاری می کنند و هم بر خود نشانه های مقامی می گذارند

5-با گذاشتن نامی بر این کنش موقعیت را برای مشارکت کنندگان دیگر در این کنش، خودشان و شخصیت های خاص این موقیت تعریف می کنند.

6-رفتار اجتماعی هر چند تحت تاثیر معانی اجتماعی است، اما با این معانی تعیین نمی شوند.

7-ساختارهای اجتمای بیشتر در جهت محدود ساختن میزان ساخته شدن نقش ها عمل می کنند تا درجه درست به عهده گرفتن آن ها

8-امکانات نقش سازی، دگرگونی های مختلف اجتماعی را امکان پذیر می سازد. از این طریق دگرگونی هایی را می توان در تعریف های اجتماعی به عمل آورد.

فصل ششم: جامعه شناسی پدیده شناسی و روش شناسی مردم نگارانه

مقدمه

همانندی های پدیده شناسی و روش مردم

تفاوت های پدیده شناسی و روش مردم

جامعه شناسی پدیده شناسی

افکار ادموند هوسرل

تفسیر افکار هوسرل

نظریه های آلفرد شوتس:

تفسیر کار شوتس

علم و جهان اجتماعی

ادامه علم و جهان اجتماعی

قلمروهای جهان اجتماعی

چهار قلمرو عبارت اند از:

رویه های علمی

تفاوت رویکرد عقل سلیم و رویکرد علمی به جهان اجتماعی

نمونه های آرمانی:

اصل مناسبت

اصل رسایی

اصل سازگاری

اصل سازگاری منطقی

اصل تطبیق پذیری

اصل تفسیر ذهنی

عناصر سازنده جهان حیاتی:

دانش به مهارت ها

دانش سودمند

دانش به دستورالعمل ها

عناصر خصوصی دانش

روابط مایی

روابط آن هایی

آگاهی

معانی و انگیزه ها

کنش اجتماعی و موقعیت بحث برانگیز

تفسیر نظریه شوتس:

1-شوتز از انتزاعی ترین نظریه پردازان

2-بستر نظریه شوتس یک سنت فلسفی است و به سختی می توان آن را به زبان جامعه شناسی برگرداند

3-گسیختگی عمده تفکرش یکی از دلایل دشواری نظریه شوتس است

نمونه های جامعه شناسی پدیده شناسی:

1-جورج ساتاس و فرانسیس وکسلر:

کنش متقابل رودررو را به سه عنصر تقسیم می کنند:

ویژگی های کنشگران:

الف. طرفین آگاهند و از این آگاهی نیز باخبرند

ب. هم خود و هم دیگری از خود خویش آگاهی

ج. هم خویشتن و دیگری باید ذخیره ای از دانش و نظام توجیهی را کسب کرده باشند و بتوانند ان را بکار ببندند

د. هم خویشتن و هم دیگری باید بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و نظام معنایی نمادینی را به کار ببرند

ه. هم خویشتن و هم دیکری باید برای کنسش برانگیخته شده باشند.

و. هم خویشتن و هم دیگری باید جسم هایشان را محیط تجربه قلمداد کنند.

ویژگی های روابط میان کنشگران

ویژگی های کنش

2-پیتر برگر و تامس لاکمن

ساخت اجتماعی واقعیت

زندگی روزانه

مشروع سازی

انتقادها بر بر گر و لاکمن

روش شناسی مردم نگارانه (ethnomethodology)

نمونه های روش شناسی مردم نگارانه:

اعمال راه رفتن

گفتگوهای تلفنی

ترغیب به خنده

ترغیب به کف زدن:

هریتیج و گریت بچ هفت تحلیل سخن پردازانه اساسی را کشف کردند:

1-تضاد

2-ارائه فهرست

3-حل معما

4-سر فصل-شاه بیت

5-ترکیب

6-موضعگیری

7-ترغیب

پدیداری جمله ها طی کنش متقابل

تقریرها

تلفیق گفته ها با فالیتهای غیر گفتاری

نقشه های راهنما

تکمیل جنسیت

آزمایشهای نقض کننده

انتقاد هایی به جامعه شناسی سنتی

پنج نظر بنیادی در باره ماهیت واقعیت اجتماعی از نظر مهان و وود:

1-واقعیت به عنوان یک فعالیت باز اندیشانه

2-واقعیت به عنوان یک مجموعه دانش منسجم

3-واقعیت به عنوان یک فعالیت مبتنی بر کنش متقابل

4-شکنندگی واقعیت

5-تحرک پذیری واقعیت

برخی مفاهیم بنیادی:

توضیح دادن

تعبیر پذیری

اصل و غیره

روش سندی

زبان طبیعی

گرایش به سوی الزام ساختاری

فصل هفتم: نظریه تبادل

مقدمه

سه انگاره مهم جامعه شناسی از نظر ریتزر:

1-انگاره واقعیتهای اجتماعی

2-انگاره تعریف اجتماعی

3-انگاره رفتار اجتماعی

اسکینر و رفتارگرایی

جامعه شناسی رفتاری

نظریه تبادل

نظریه تبادل، هومنز و دورکیم

هومنز و لوی اشتراوس

هومنز و کارکرد گرایی ساختاری

قضایای بنیادی هومنز:

قضیه موفقیت

قضیه محرک

قضیه ارزش

قضیه محرومیت سیری

قضیه پرخاشگری – تایید

نظریه تبادل

انتقادهایی به نظریه هومنز در زمینه جامعه و فرهنگ

پارسونز در برابر با هومنز

نظریه تلفیقی تبادلی پیتر بلاو

انتقادهایی به نظریه آگاهی هومنز

تلفیق نظری تبادل بانظریه کنش متقابل نمادین

پیتر سینگلمن

تلفیق نظریه تبادل با نظریه کنش متقابل نمادین به وسیله سینگلمن

منزلت کنونی نظریه های رفتارگرایانه

لینک کمکی