تحقیق چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران

دانلود تحقیق با موضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران، در قالب word و در 151 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه بخش اول: چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری فصل اول: کلیات مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران،

در قالب word و در 151 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

بخش اول: چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

فصل اول: کلیات

مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی

گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی تورم کیفری

گفتار دوم: معنای لغوی و اصطلاحی وجدان جمعی

گفتار سوم: معنای لغوی و اصطلاحی بحران

گفتار چهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی

گفتار پنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی

مبحث دوم: خاستگاه و پیشینه تحقیق

مبحث سوم: اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری

گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش

گفتار دوم: قاعده ضرر و رفاه به عنوان مبنای جرم انگاری

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری

فصل دوم: بررسی مکاتب و مبانی نظری، عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول: مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)

مبحث دوم: مکتب اصالت اجتماع

مبحث سوم: بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری

گفتار دوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی

گفتار سوم: فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.

گفتار چهارم: جایگاه تحریم «گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران

فصل سوم: علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران

مبحث اول: تورم مراجع کیفری

گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی

گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

گفتار چهارم: قوه مجریه

مبحث دوم: پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ

مبحث سوم: استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به عرف و رویه حاکم جامعه.

مبحث چهارم: اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری

مبحث پنجم: پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی

مبحث ششم: در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.

مبحث هفتم: دگرگونی سریع نظام سیاسی

مبحث هشتم: در هم آمیختگی تحریم و تجریم

مبحث نهم: توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری

فصل چهارم: توالی فاسد جرم انگاری متعدد (تورم قوانین کیفری)

مبحث اول: جرم زایی بالقوه در پرتو فرآیند برچسب زنی

مبحث دوم: افزایش جرم و جمعیت کیفری

مبحث سوم: ناکارآیی قانون

مبحث چهارم: لطمه به آزادی های فردی و خصوصی افراد

مبحث پنجم: تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه.

گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت

گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب

بخش دوم: راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران

فصل اول: جرم زدایی

مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن

گفتار اول: جرم زدایی عملی

بند اول: سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند دوم: سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران

بند سوم: عدالت ترمیمی

بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی

گفتار دوم: جرم زدایی رسمی

فصل دوم: توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی

مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری

گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در نظام عدالت کیفری ایران

گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی

گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از جرایم، ماهواره، سقط جنین، ولگردی و...

فصل سوم: عنایت به جرم شناسی (پیش گیرانه) به عنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری

مبحث اول: انواع پیشگیری

مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران

فصل چهارم: اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری

مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه

اصل قانونی بودن جرم ومجازات

مبحث دوم: تأثیر دادن زمان و مکان و الزامات بین المللی در امر قانون گذاری

گفتار اول: بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی

گفتار دوم: بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به فقه ایستا و الزامات بین المللی

مبحث سوم: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج مواد زاید و تکرری

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

لینک کمکی