پرسشنامه مدیریت سایبرنتیک

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 19 سوال برای سنجش ابعاد زیر می باشد: تمایزات و روابط: 1 تا 3 تنوع و محدودیت: 4 تا 6 آنتروپی و اطلاعات: 7 تا 9 بازخور: 10 تا 12 هدف گذاری و کنترل: 13 تا 16 ضرورت تنوع و قاعده تصمیم: 17 تا 19 منبع اصلی پرسشنامه در...

ارتباط با ما

... دانلود ...

این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که حاوی 19 سوال برای سنجش ابعاد زیر می باشد:

تمایزات و روابط: 1 تا 3

تنوع و محدودیت: 4 تا 6

آنتروپی و اطلاعات: 7 تا 9

بازخور: 10 تا 12

هدف گذاری و کنترل: 13 تا 16

ضرورت تنوع و قاعده تصمیم: 17 تا 19

منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است

لینک کمکی