تحقیق نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

اساسنامه شرکت سهامی خاص شماره ثبت تاریخ ثبت بسمه تعالی بخش اول نام-موضوع-مدت و مرکز اصلی شرکت ماده 1) نام شرکت نام شرکت عبارت است از شرکت (شرکت سهامی خاص) ماده 2) موضوع شرکت موضوع شرکت عبارت است از.. ماده 3) مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است. ماده 4) مرکز اصلی شرکت و شعب آن مرکز اصلی شرکتخیابان کوچهشمارهکدپستی بخش دوم سرمایه و سهام ماده...

ارتباط با ما

... دانلود ...

اساسنامه

شرکت سهامی خاص

شماره ثبت

تاریخ ثبت

بسمه تعالی

بخش اول

نام-موضوع-مدت و مرکز اصلی شرکت

ماده 1) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت (شرکت سهامی خاص)

ماده 2) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از..

ماده 3) مدت شرکت

از تاریخ ثبت بمدت نامحدود تعیین شده است.

ماده 4) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکتخیابان

کوچهشمارهکدپستی

بخش دوم

سرمایه و سهام

ماده 5) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغریال منقسم به سهم با نام و سهم بی نام هر یک به ارزش

ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

محل امضاء سهامداران

ماده 6) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

ماده 7) اوارق سهام

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 26 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت مهمور می گردد.

لینک کمکی