شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شبستر

1. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد. 2. این فایل در نرم افزار GIS قابل ویرایش است. 3. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: -نام شهرستان -مرکز شهرستان -مساحت شهرستان به کیلومتر -محیط شهرستان به کیلومتر -مساحت شهرستان به هکتار

ارتباط با ما

... دانلود ...

1. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.

2. این فایل در نرم افزار GIS قابل ویرایش است.

3. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

-نام شهرستان

-مرکز شهرستان

-مساحت شهرستان به کیلومتر

-محیط شهرستان به کیلومتر

-مساحت شهرستان به هکتار

لینک کمکی