کودک آزاری

فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه بیان مسأله هدف پژوهش ضرورت اهمیت پژوهش فصل دوم: تعریف ها روش های اعمال خشونت تاریخچه انواع سوء رفتار والدین آسیب رسان تظاهرات بالینی کودک کتک خورده جدول علائم و نشانه های رفتاری و کلامی کودک تحت آزار جسمی اثرات روانی کودک آزاری جسمی اثرات بدنی کودک آزاری جسمی جدول علائم و نشانه های آزار جسمی در کودک گزارش از یک مورد سوء...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب:

فصل اول:

مقدمه

بیان مسأله

هدف پژوهش

ضرورت اهمیت پژوهش

فصل دوم:

تعریف ها

روش های اعمال خشونت

تاریخچه

انواع سوء رفتار

والدین آسیب رسان

تظاهرات بالینی کودک کتک خورده

جدول علائم و نشانه های رفتاری و کلامی کودک تحت آزار جسمی

اثرات روانی کودک آزاری جسمی

اثرات بدنی کودک آزاری جسمی

جدول علائم و نشانه های آزار جسمی در کودک

گزارش از یک مورد سوء رفتار جسمی

تشخیص کودک آزار جسمی

شیوع کودک آزاری جسمی در ایران

کودک آزاری جنسی

انواع آزار جنسی

جنس کودکان قربانی سوء رفتارهای جنسی

سن کودکان قربانی سوء استفاده جنسی

نوع تجاوز

تعداد دفعات تجاوز

اختلالات روانی آزارگران جنسی

رازداری در کودکان قربانی سوء استفاده جنسی

حربه هایی که سوء استفاده کنندگان از کودک به کار می برند

نشانه های بالینی سوء رفتار جنسی

عوامل تشدید واکنش ها

جدول علائم و نشانه های کودک آزاری جنسی

گستره و شیوع آزار جنسی

غفلت و مسامحه

مصادیق غفلت

نشانه های سوء رفتار ناشی از غفلت

خصوصیات بارز غفلت فیزیکی

نشانه های روانی غفلت و مسامحه

کودک آزاری عاطفی

اثرات کودک آزاری عاطفی

جدول علایم و عوارض سوء رفتار با کودکان

علل و زمینه های کودک آزاری

عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی

کودکان شبانه روزی

تفاوت محیط شبانه روزی و خانواده

کودکان جنگ

کودک آزاری ناشی از آداب، رسوم و نگرش های مذهبی و فرهنگی

کودک آزاری ناشی از نظام آموزشی

کودک آزاری در قالب تجارت اعضای بدن و فروش کودکان

کودک آزاری ناشی از فقر و نظام اقتصادی جامعه و دولت

کودکان خیابانی

آمار کودکان خیابانی در ایران

کودکان کار

کودک، فقر، کار، آموزش

آمار کودکان و کارگر در جهان

کار کودکان در ایران

شکل های کار کودکان

وضعیت اشتغال کودکان در ایران

علل عمده کار کودکان

کار کودکان و بزه کاری

وجود قوانینی مبنی بر مجاز شمردن تنبیه بدنی

خصوصیات کودک آزار دیده، والدین و خانواده های آزارگر

درمان

رویکردهای نظری در ارتباط با کودک آزاری

حقوق کودکان

پیگیری کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای خارجی

کنوانسیون حقوق کودک در ایران

حقوق کودکان در ایران

حقوق کودک در مجلس

فصل سوم:

روش پژوهش

نوع پژوهش

سؤال پژوهش

جامعه پژوهش

نمونه پژوهش و ویژگی های آن

ابزار پژوهش

معرفی پرسش نامه

نمره گذاری آزمون

روش آماری

فصل چهارم:

بررسی دلایل اثبات یا رد فرضیه

جدول

فصل پنجم:

تبیین فرضیه

پیشنهادها

محدودیت ها

منابع

سؤال های پرسشنامه

قسمتی از متن:

در حالی که تعداد بی شماری از کودکان به علت فقر، سوء تغذیه، بیماری های واگیردار و جنگ جان خود را از دست می دهند شاهد تعداد زیادی مرگ و میر کودکان بر اثر سوء رفتار هستیم.

کودک آزاری به عنوان یک پدیده اجتماعی-فرهنگی که نشان دهنده بحران در یک جامعه است، امروزه روند رو به رشدی را در جامعه ما طی می کند.

پژوهش حاضر با این فرضیه که کودک آزاری در کشور ما رو به افزایش است، انجام شده است. در این پژوهش افراد متخصص و دست اندرکار در زمینه کودک آزاری و پژوهشگران این حوزه که شامل 50 نفر هستند مورد سوال قرار گرفته اند.

هدف این پژوهش بررسی و پی بردن به عوامل زمینه ساز کودک آزاری بوده است که نتایج پژوهش نشان گر آن است که احتمال بروز کودک آزاری در وضعیت های اجتماعی و خانوادگی خاصی بیشتر مشاهده می شود به طوری که بر اساس نتایج به دست آمده مهم ترین عوامل تاثیرگذار عبارتند از: فقر، بی کاری، اعتیاد، خانواده های پر جمعیت و شلوغ، تک والد بودن، خانواده های منزوی، عدم تفاهم و دوستی بین والدین، تحصیلات پایین والدین، بیماری های روانی آنها، جنسیت کودکان مورد آزار، اختلالات کودکان مانند بیش فعالی، بیماری، معلولیت و همچنین فرزندان اول خانواده، کودکان خیابانی و کودکان ناخواسته، سن والدین، مسائل فرهنگی یک کشور، قوانین حقوقی و ...

با در نظر گرفتن رشد شاخص های فقر، اعتیاد، بی کاری، طلاق، ازدواج موقت، کودکان خیابانی و سایر شاخص های مهم تاثیرگذار، فرضیه پژوهش مبنی بر رشد کودک آزاری در ایران تأئید شد.

لینک کمکی