تحقیق پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی

دانلود تحقیق با موضوع پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی، در قالب pdf و در 60 صفحه. بخشی از متن تحقیق: در این تحقیق به بررسی کنترل فازی در تعیین ساختار پروتئین ها می پردازیم. ابتدا ساختار چهار گانه پروتئین ها معرفی شده است ساختار اول، توالی اسیدهای آمینه به عنوان...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق با موضوع پیشگویی ساختار پروتئین ها به کمک کنترل فازی،

در قالب pdf و در 60 صفحه.

بخشی از متن تحقیق:

در این تحقیق به بررسی کنترل فازی در تعیین ساختار پروتئین ها می پردازیم. ابتدا ساختار چهار گانه پروتئین ها معرفی شده است ساختار اول، توالی اسیدهای آمینه به عنوان اجزای سازنده پروتئین در یک زنجیره پلی پپتیدی معرض می شود. ساختار دوم پروتئین ها را ساختار موضعی یا نظم در یک بعد نیز می گویند. ساختار سوم پروتئین همان شکل کروی و به هم فشرده آن است و ساختار چهارم به بررسی جایگری و شکل زیر واحدهای ساختاری پروتئین می پردازد.

در ادامه کنترل کننده های فازی به عنوان روشی برای توصیف پدیده های نامشخص و همراه عدم قطعیت معرفی شده است. از آ نجا که دنیای بیوانفورماتیک بسیار پیچیده تر از آن است که بتوان آن را به طور دقیق توصیف و مدل کرد و عملکرد آن را بدست آورد. بنابراین با یک مدل تقریبی یا همان فازی که قابل قبول و قابل تجزیه و تحلیل باشد به پیشگویی ساختار پروتئین ناشناخته و جدید می پردازیم و به دنبال این هستیم که بالاترین شباهت را بین پروتئین ناشناخته و یک پروتئین که از قبل آن را می شناختیم بدست آوریم.

بیوانفورماتیک، علم استخراج دانش از منابع داده ای بیولوژیکی به کمک آنالیزهای کامپیوتری است. از آن جا که منابع اطلاعاتی موجود در بیوانفورماتیک همراه با عدم قطعیت همراه است، معمولاً اطلاعات آن خام و بعضاً نادقیق بوده است. از این رو کنترل فازی روش مؤثر جهت مقابله با عدم قطعیت ها و رسیدن به اطلاعات کامل تر ودقیق تر در اختیار قرار می دهد. در نتیجه به کمک روش فازی به مدل سازی این عدم قطعیت ها پرداخته و یک پیشگویی دقیق تر ارائه خواهد شد.

رشد انفجاری اطلاعات بیولوژیکی نیازمند استفاده از تکنیک های محاسباتی به منظور نگهداری، سازماندهی و آنالیز این اطلاعات می باشد. نیاز به استخراج دانش از میان انبوه اطلاعات خام شیوه های جدید کامپیوتری را طلب می کند. در این میان پیش گویی ساختار پروتئین ها یکی از چالش های اساسی بیولوژیکی ملکولی می باشد.

مسأله پیشگویی ساختار پروتئین ها در علوم داروسازی و برای طراحی داروهای جدید حائز اهمیت بوده است و از صرف گزافی که برای تعیین ساختار پروتئین ها با روش های تجربی

هزینه می گردد، جلوگیری می کند. در داروسازی برای طراحی داروهای مختلف هزاران ماکرو ملکول مختلف مورد آزمون قرار می گیرد که تعیین ساختار همه آن ها، کاری غیر عملی و بسیار هزینه بر می باشد. لذا پیشرفت در زمینه پیش گویی ساختار پروتئین ها راه را برای طراحی داروهای جدید هموار می سازد و هزینه های تحقیقاتی را صدها برابر کاهش می دهد. با توجه به سرمایه گذاری اخیر در صنایع داروسازی در کشور، اهمیت این مساله در جهت پیشبرد این دانش و فن اوری غیر قابل انکار می نماید. هدف این تحقیق طراحی و پیاده سازی الگوریتم جدید بر اساس منطق فازی جهت پیشگویی و به دست آوردن میزان شباهت بین دو رشته پروتئینی است که این کار در پیشگویی رفتار یک پروتئین ناشناخته که تعیین توالی شده است، ولی هنوز تعیین ساختار نشده است و هم چنین در به دست آوردن ساختارهای دوم و سوم و چهارم و کمک به کاهش عدم قطعیت آن ها می تواند بسیار موثر باشد. هم چنین پروتئین ناشناخته ای که بالاترین میزان شباهت را با یک پروتئین شناخته شده دارد، در بسیاری از کاربردها خواص عملکردی مشابه پروتئینی شناخته دارد...

لینک کمکی