شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سنندج (واقع در استان کردستان)

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: -نام شهرستان -مرکز شهرستان -مساحت شهرستان به کیلومتر -محیط شهرستان به کیلومتر -مساحت شهرستان به هکتار

ارتباط با ما

... دانلود ...

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

-نام شهرستان

-مرکز شهرستان

-مساحت شهرستان به کیلومتر

-محیط شهرستان به کیلومتر

-مساحت شهرستان به هکتار

لینک کمکی