پاورپوینت استراتژی اقیانوس آبی

رقابت یک مسئله اساسی است، اما تمرکز بیش از حد بر روی استراتژی های رقابتی باعث می شود تا شرکت ها و محققان یک جنبه بسیار مهم از استراتژی را نادیده گیرند. این جنبه مهم عبارت است از: آفرینش یک بازار جدید (یا یک فضای جدید در بازار فعلی) که در...

ارتباط با ما

... دانلود ...

رقابت یک مسئله اساسی است، اما تمرکز بیش از حد بر روی استراتژی های رقابتی باعث می شود تا شرکت ها و محققان یک جنبه بسیار مهم از استراتژی را نادیده گیرند. این جنبه مهم عبارت است از: آفرینش یک بازار جدید (یا یک فضای جدید در بازار فعلی) که در آن هیچ رقیبی وجود ندارد، و بدین ترتیب رقابت را بی معنی کردن. و این همان اقیانوس آبی است. در این تحقیقات بازار جهانی به دو اقیانوس تشبیه شده است: اقیانوس های آبی و اقیانوس های قرمز. اقیانوس های قرمز نماد کلیه صنایعی اند که امروزه موجود بوده و شرکت ها در آن به رقابت می پردازند. اقیانوس های قرمز در واقع بازارهای شناخته شده هستند. اقیانوس های آبی، کلیه صنایعی هستند که درحال حاضر وجود ندارند. اینها فضاهای شناخته نشده بازار هستند.

استراتژی اقیانوس آبی نتیجه دو دهه تحقیق و مطالعه بر روی بیش از 150 جنبش استراتژیک دنیا دربیش از 30 صنعت متفاوت در طی 100 سال گذشته است.

-استراتژی اقیانوس آبی بکارگیری و پیروی همزمان از دو نوع استراتژی تمایز و کاهش هزینه می باشد.

-استراتژی اقیانوس آبی معرفی و ارایه مجموعهای از متدولوژیها و ابزارهای مدیریتی برای ایجاد یک فضای بازار جدید و بی رقیب است.

-استراتژی اقیانوس آبی تدوین و هم اجرای استراتژی به شیوهای اثربخش و متناسب با واقعیت اقتصادی قرن بیست و یکم است.

-سه عنصر زیربنایی و بنیادین استراتژی اقیانوس آبی عبارتند از: نوآوری در ارزش (، رهبری نقطه عطف وروند منصفانه).

لینک کمکی