گزارش کارآموزی رشته مهندسی الکترونیک

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی الکترونیک، در قالب word و در 63 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه باردهی ترانسفورماتور 1 شرایط پارالل کردن 2 تنظیم ولتاژ 5 مراقبت و نگهداری از ترانس های قدرت 9 دژنکتورها 14 اندازه گیری زمان قطع و وصل کلید 17 سکسیونرها 18 ترانسفورماتورهای ولتاژ 23 ترانسفورماتورهای جریان 25 راکتورها 29 فیوزها 31 برقگیرها 33 تست دوره ای تجهیزات 36 نیروگاهها و...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی الکترونیک،

در قالب word و در 63 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

باردهی ترانسفورماتور 1

شرایط پارالل کردن 2

تنظیم ولتاژ 5

مراقبت و نگهداری از ترانس های قدرت 9

دژنکتورها 14

اندازه گیری زمان قطع و وصل کلید 17

سکسیونرها 18

ترانسفورماتورهای ولتاژ 23

ترانسفورماتورهای جریان 25

راکتورها 29

فیوزها 31

برقگیرها 33

تست دوره ای تجهیزات 36

نیروگاهها و پست های برق 38

زمین حفاظتی در تجهیزات الکتریکی 44

بازرسی و تست شبکه اتصال زمین 50

کابلهای قدرت سه فاز 50

استفاده از فیلتر ترموسیفون در ترانسفورماتور 53

چکیده گزارش کارآموزی:

باردهی ترانسفورماتور:

ابتدا باید گفته شود که که مطلوب ترین شرایط برای کار یک ترانس این است که با تمام ظرفیت تحت سرویس بوده و ایزولاسیون آن نیز نباید از حد مجاز تجاوز ننمایند.

اضافه بار مجاز:

عملاً منحنی مصرف بار الکتریکی که در طول شبانه روز غیر یکنواخت بوده و در فاصله زمانی مشخصی مقدار ماکزیمم خود را خواهد داشت.

از طرف دیگر با توجه به این حقیقت که عمر مفید هر نوع از عایق های الکتریکی پس از جذب میزان معینی حرارت به اتمام می رسد، می توان در ماقع پیک بار، ترانس را به صورتی تحت اضافه بار قرار داد که اضافه فساد عایق در این پریود درست به اندازه کمبود فساد آن در زمان مینیمم بار باشد.

به این ترتیب عایق عمر مفید معین شده خویش را حفظ نموده و دچار خرابی زودرس نخواهد گردید. این اضافه بار که معموَ به صورت درصدی از بار نامی بیان می شود، بستگی به میزان غیر یکنواختی منحنی بار، روش خنک کردن ترانس و ضریب انتقال حرارت آن دارد. اضافه بار مجاز برای زمان های کوتاه برای ترانس به شرح زیر می باشد:

1) ترانسهای روغنی

30456075100 اضافه بار مجاز (درصد)

12080452010 زمان اضافه بار (دقیقه)

2) ترانسهای خشک

2030405060 اضافه بار مجاز (درصد)

604532185 زمان اضافه بار (دقیقه)

در شرایط اضطراری ممکن است ترانسها را حتی روزانه 6 ساعت و حداکثر تا 5 روز متوالی تحت 40 درصد 40 درصد اضافه بار قرار داد. البته در این صورت بار میانگین ترانس در طول 24 ساعت نباید از 93/0 بارنامی تجاوز نماید.

شرایط پارالل کردن و باردهی اقتصادی برای ترانسفورماتورها:

وقتی که ترمینالهای مشابه اولیه و ثانویه دوترانس (یا بیشتر) به یکدیگر متصل شوند، گفته می شود که آنها بصورت پارالل کارمی کنند.

این عمل معمولاً از طریق باسهای ویژه و یا مستقیماً روی شبکه انجام می گیرد. برای پارالل کردن چند ترانس شرایط زیر باید برقرار باشد.

1) ترانس های روغنی

2) ترانس های خشک

در شرایط اضطراری ممکن است ترانس ها را حتی روزانه 6 ساعت و حداکثر تا 5 روز متوالی تحت 40 درصد اضافه بار قرار دارد. البته در این صورت بار میانگین ترانس در طول 24 ساعت نباید از 93/0 بار نامی تجاوز نماید.

شرایط پارالل کردن و باردهی اقتصادی برای ترانسفورماتورها:

وقتی که ترمینال های مشابه اولیه و ثانویه دو ترانس (یا بیشتر) به یک دیگر متصل شوند، گفته می شود که آن ها به صورت پارالل کار می کنند.

این عمل معمولاً از طریق باس های ویژه و یا مستقیما روی شبکه انجام می گیرد. برای پارالل کردن چند ترانس باید برقرار باشد:

1) کلیه ترانس ها باید دارای گروه های اتصال یکسان باشند.

2) ولتاژ نامی ونسبت تبدیل ترانس ها باید یکسان باشد.

3) ولتاژ اتصال کوتاه (امپدانس اتصال کوتاه) ترانسفورماتورها باید برابر باشند...

لینک کمکی