بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی

دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی، در قالب pdf و در 7 صفحه، شامل: چکیده مقدمه ادبیات پژوهش سوابق و پیشینه پژوهش پژوهش های بین امللی فرضیه های پژوهش روش شناسی پژوهش تحلیل داده ها یافته های پژوهش بررسی فرضیه های پژوهش چکیده تحقیق: نیروی انسانی متخصص و با انگیزه، مهم ترین سرمایه هر سازمانی راتشکیل می...

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود تحقیق در مورد بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی،

در قالب pdf و در 7 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

ادبیات پژوهش

سوابق و پیشینه پژوهش

پژوهش های بین امللی

فرضیه های پژوهش

روش شناسی پژوهش

تحلیل داده ها

یافته های پژوهش

بررسی فرضیه های پژوهش

چکیده تحقیق:

نیروی انسانی متخصص و با انگیزه، مهم ترین سرمایه هر سازمانی راتشکیل می دهد. در واقع مدیریت استعداد تلاش دارد برای حل مسایل آینده سازمان با به کارگیری افراد شایسته در پست های مناسب دستیابی به اهداف سازمان را تضمین می کنند. مدیریت استعداد عبارت است از یک سری فعالیت های یکپارچه به منظور جذب، نگهداری، انگیزش و توسعه کارکنان مستعد مورد نیاز در شرایط کنونی و آینده سازمان است. مدیریت استعداد می تواند به پیش بینی کننده ای قابل توجهی برای کارکنان و مدیران به کار رود. از طرف دیگر نیروی انسانی راضی و با نشاط سرمایه های ارزشمند هر سازمانی به شمار می رود. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است. رضایت شغلی می تواند بهبود عملکرد را به دنبال داشته باشد و نیز احساس خشنودی فردی را به وجود آورد. نمونه آماری پژوهش 150 مدیر و 310 از کارکنان برای مطالعه هستند. برای تعیین پایانی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و برای تحلیل داده های مدل از نرم افزار SPSS استفاده شد. هدف از این پژوهش مشخص نمودن رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی در شرکت نفت و گاز کارون است. یافته های پژوهش ارتباط معنی داری را بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی نشان می دهد.

لینک کمکی