تاثیر شخصیت پدر و مادر بر فرزندان

در باب چگونگی شکل گیری شخصیت و عوامل مؤثر در آن بحث و گفتگو بسیار است. نظریه های متعددی در باب نقش و تأثیر، محیط اجتماعی، خانواده، وارثت، تعلیم و تربیت و غیره مطرح شده است. در زمینه نقش خانواده می توان به نحوه برخورداری و رفتار والدین با فرزندان اشاره...

ارتباط با ما

... دانلود ...

در باب چگونگی شکل گیری شخصیت و عوامل مؤثر در آن بحث و گفتگو بسیار است. نظریه های متعددی در باب نقش و تأثیر، محیط اجتماعی، خانواده، وارثت، تعلیم و تربیت و غیره مطرح شده است.

در زمینه نقش خانواده می توان به نحوه برخورداری و رفتار والدین با فرزندان اشاره کرد. نحوه برخورد والدین تابع عوامل مختلفی است. اما یکی از آنها که چندان مورد بحث و توجه قرار نگرفته است. نحوه رفتار و برخورد والدین با فرزندان در ردیف سلسله مراتب یا تقدم و تأخر آنان می باشد.

فرهنگ عمومی جامعه ایرانی به گونه ای است که خواسته یا ناخواسته جنسیت و جایگاه سنی فرزندان را مورد توجه قرار می دهد. نحوه برخورداری و اعطاء امتیازات و امکانات خانوادگی (اعم از مادی و معنوی) تابع این فرهنگ است. کمی دقت در ترتیب فرزندان نشان می دهد که برخورد والدین با فرزند بزرگتر همان برخوردی نیست که با فرزند دوم و سوم و ... و آخری دارند. حتی سطح توقعات اعلان شده و نشده از فرزندان نحوه نظارت بررفتار، اعطاء امکانات و امتیازات مادی و معنوی، شیوه تشویق و تنبیه میزان استقلال و آزادی یا درجه کنترل از هر بچه کاملاً متفاوت است. و این فرهنگ رفتاری در خانواده سبب بروز تفاوتهای فردی چشمگیر و نیز شکل گیری شخصیت خاص در فرزندان هر خانواده می شود. این تفاوتها همواره آشکار بوده، در عین حال که به دلیل این اختلاف توجه جدی نمی شود. رفتار و شخصیت فرزند اول با دوم (و اگر خانواده پرجمعیت باشد) دومی با سومی سومی با چهارمی، و به عکس چهارمی با اولی و چهارمی با دومی و سومی کاملاً متفاوت است. اما دقیقا با کمیت و کیفیت بر خورد والدین با انها مرتبط است به همین جهت وقتی اختلاف شدید رفتاری و اخلاقی میان فرزندان یک خانواده مشاهده می شود. برخی با تعجب زیاد با آن بر خوردار می کنند. در حالی که اگر این مساله ریشه یابی شود و دلایل آن ارزیابی گردد. این حالت تعجب از میان خواهد رفت.

لینک کمکی